mastercard-kredit-kort

Olika korttyper

Det finns flera olika korttyper som används i vår vardag för olika ändamål, inklusive köp, uttag och överföringar. Varje typ av kort har unika funktioner, förmåner och potentiella nackdelar. Nedan beskrivs de vanligaste korttyperna

Betalkort

Betalkort fungerar i grunden som ett kortfristigt lån. Du kan göra inköp under månaden och sedan betalar du hela beloppet när fakturan kommer. Till skillnad från kreditkort finns det ingen ränta om du betalar din faktura i tid, men det kan finnas betydande straffavgifter om du missar att betala. Många betalkort har också en årsavgift.

Debetkort

Debetkort är kopplade direkt till ditt bankkonto. När du använder ditt debetkort dras pengar omedelbart från ditt konto för att täcka kostnaden för köpet. Debetkort erbjuder inga kreditfunktioner, så du kan endast spendera så mycket pengar som du har på ditt konto. Detta kan vara en fördel om du vill undvika skulder.

Kontokort

Kontokort är i grunden en hybrid mellan betalkort och debetkort. De är kopplade till ditt bankkonto som ett debetkort, men de tillåter dig också att göra inköp på kredit som ett betalkort. De kräver en fullständig betalning av saldot varje månad och har ingen förbestämd utgiftsgräns.

Kreditkort

Ett kreditkort är ett finansiellt verktyg som ger innehavaren möjlighet att låna pengar för köp eller tjänster upp till en bestämd gräns. Denna gräns bestäms oftast av kreditkortsföretaget baserat på kundens kreditvärdighet. Om du inte betalar tillbaka hela beloppet inom en viss tidsram (ofta 30 dagar) börjar ränta att tillkomma på det lånade beloppet. Denna ränta kan variera kraftigt mellan olika kreditkort och när du skaffar ett kreditkort så är det därför viktigt att du gör en noggrann kreditkort jämförelse för att dra nytta av ditt kort maximalt.

Smart Cards

Smart Cards, även kända som chipkort, är plastkort som har en inbyggd mikroprocessor som kan lagra och bearbeta data. De kan användas för olika ändamål, inklusive identifiering, autentisering, dataförvaring och applikationsbehandling. Många betalningskort idag är Smart Cards.

Uttagskort

Uttagskort är de kort som enbart kan användas för att ta ut pengar från bankomater. De är oftast kopplade till ditt bankkonto och låter dig få tillgång till dina pengar när du behöver dem. De kan inte användas för att göra köp hos återförsäljare, utan endast för uttag och ibland för att kontrollera saldot på ditt konto.

Att välja rätt kort

Vid val av vilken typ av kort du vill använda bör du överväga dina finansiella behov och vanor, samt de potentiella kostnaderna och förmånerna med varje typ av kort. Här är några frågor att ställa dig själv:

  • Hur ofta och för vad ändamål behöver jag använda kortet?
  • Vill jag kunna betala av mitt saldo över tid (som med ett kreditkort), eller föredrar jag att pengarna dras direkt från mitt konto (som med ett debetkort)?
  • Vilken typ av förmåner erbjuds med kortet? Många kreditkort erbjuder belöningsprogram, men det kan också finnas avgifter förknippade med kortet.
  • Hur säkert är kortet? Smart Cards har säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda din information, men det är också viktigt att vara medveten om eventuella risker.
  • Hur bekvämt är kortet? Är det accepterat på de platser där jag vanligtvis handlar, och kan jag använda det när jag reser?
  • Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja det kort som bäst passar dina behov och hjälper dig att hantera dina pengar på ett effektivt och säkert sätt.

Var rädd om kortet

Det gäller dock att vara rädd om sitt kreditkort och dess kod, för om det hamnar i fel händer kan någon annan köpa saker på kortet upp till den utstående krediten och om du då varit ovarsam t.ex. förvarat koden ihop med kortet och inte genast spärrat ditt kort när det försvunnit blir du ändå betalningsskyldig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat ett stort antal fall som gällt vad som skall anses som grovt oaktsamt i samband med förlust av kort. Några principellt viktiga fall som kan vara vägledande, presenteras på ARN:s hemsida. Belopp som påförts kontot sedan kortutgivaren har mottagit en förlustanmälan är kontohavaren inte betalningsansvarig för.

Förlustanmälanstulet kreditkort

Efter förlustanmälan är kontohavaren alltså skyddad mot obehöriga uttag även om han lämnat ifrån sig kortet eller förlorat det genom grov oaktsamhet. Kontohavaren är emellertid betalningsansvarig även för uttag som gjorts även efter förlustanmälan om han gjort sig skyldig till svek. Konsumentkreditlagens 34 § är direkt tillämplig endast på kontokort som är knutna till krediter.

En annan sak är att paragrafen ofta tillämpas även på andra kort, dvs lagregeln tillämpas analogt. Regeln i konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att kreditgivaren inte kan utvidga ansvaret för kortinnehavaren. Vid reklamationer/klagomål avseende obehörigt utnyttjande bör man i första hand vända sig till den kontoförande banken, dvs den bank där man har det konto som kortet är knutet till.

Vid betalning för köp av varor och tjänster på Internet förekommer det att säljaren önskar uppgift om kundens kontokortsnummer samt kortets giltighetstid. Uppgiften skall i regel lämnas genom att numren knappas in och tillsammans med beställningen sänds via nätet. Frågan har uppkommit vilka risker som kortinnehavaren tar när han lämnar ut sitt kortnummer på nätet.

Hittills har det inte visat sig riskablare att lämna ut sitt kortnummer vid köp på Internet än vid köp i traditionell butik. Låt dock det egna omdömet avgöra i vilka sammanhang du väljer att använda kort/kortnummer vid köp på Internet eller i butik etc. För mer information ang. köp på Internet, se Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

Reklamation

Har ditt konto debiterats med (påförts) ett belopp som hänförs till ett köp som du anser att du inte har gjort, skall du reklamera till banken/kortutgivaren. Banken/kortutgivaren skall då utreda om debiteringen kan hänföras till ett köp som du godkänt eller ej. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol är instanser som kan pröva frågan om betalningsansvar vid obehörigt utnyttjande av kort.

Finansinspektionen har givit ut ett s.k. allmänt råd angående kort- och automattjänster. Detta allmänna råd tar sikte på situationer då kontohavaren reklamerar fel vid användning av tjänsterna. Vid sådan reklamation bör banken göra en teknisk undersökning som bör omfatta granskning av underlag för automatuttaget och bankautomatsystemets funktionssätt vid uttagstillfället.

Kunden bör få information om resultatet av utredningen. Om banken konstaterat att det inte förekommit något tekniskt fel och kontohavaren står fast vid sin reklamation bör banken göra en utredning av omständigheterna i övrigt för att så långt som möjligt få händelsen klarlagd. Om banken efter en bedömning av utredningsmaterialet (tekniska förhållanden och övriga omständigheter) avvisar reklamationen bör kontohavaren upplysas om möjligheten att få frågan om betalningsansvar prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.