Var rädd om kortet

Det gäller dock att vara rädd om sitt kreditkort och dess kod, för om det hamnar i fel händer kan någon annan köpa saker på kortet upp till den utstående krediten och om du då varit ovarsam t.ex. förvarat koden ihop med kortet och inte genast spärrat ditt kort när det försvunnit blir du ändå betalningsskyldig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat ett stort antal fall som gällt vad som skall anses som grovt oaktsamt i samband med förlust av kort. Några principellt viktiga fall som kan vara vägledande, presenteras på ARN:s hemsida. Belopp som påförts kontot sedan kortutgivaren har mottagit en förlustanmälan är kontohavaren inte betalningsansvarig för.

Förlustanmälanstulet kreditkort

Efter förlustanmälan är kontohavaren alltså skyddad mot obehöriga uttag även om han lämnat ifrån sig kortet eller förlorat det genom grov oaktsamhet. Kontohavaren är emellertid betalningsansvarig även för uttag som gjorts även efter förlustanmälan om han gjort sig skyldig till svek. Konsumentkreditlagens 34 § är direkt tillämplig endast på kontokort som är knutna till krediter.

En annan sak är att paragrafen ofta tillämpas även på andra kort, dvs lagregeln tillämpas analogt. Regeln i konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att kreditgivaren inte kan utvidga ansvaret för kortinnehavaren. Vid reklamationer/klagomål avseende obehörigt utnyttjande bör man i första hand vända sig till den kontoförande banken, dvs den bank där man har det konto som kortet är knutet till.

Vid betalning för köp av varor och tjänster på Internet förekommer det att säljaren önskar uppgift om kundens kontokortsnummer samt kortets giltighetstid. Uppgiften skall i regel lämnas genom att numren knappas in och tillsammans med beställningen sänds via nätet. Frågan har uppkommit vilka risker som kortinnehavaren tar när han lämnar ut sitt kortnummer på nätet.

Hittills har det inte visat sig riskablare att lämna ut sitt kortnummer vid köp på Internet än vid köp i traditionell butik. Låt dock det egna omdömet avgöra i vilka sammanhang du väljer att använda kort/kortnummer vid köp på Internet eller i butik etc. För mer information ang. köp på Internet, se Konsumentverkets hemsida www.kov.se.

Reklamation

Har ditt konto debiterats med (påförts) ett belopp som hänförs till ett köp som du anser att du inte har gjort, skall du reklamera till banken/kortutgivaren. Banken/kortutgivaren skall då utreda om debiteringen kan hänföras till ett köp som du godkänt eller ej. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol är instanser som kan pröva frågan om betalningsansvar vid obehörigt utnyttjande av kort.

Finansinspektionen har givit ut ett s.k. allmänt råd angående kort- och automattjänster. Detta allmänna råd tar sikte på situationer då kontohavaren reklamerar fel vid användning av tjänsterna. Vid sådan reklamation bör banken göra en teknisk undersökning som bör omfatta granskning av underlag för automatuttaget och bankautomatsystemets funktionssätt vid uttagstillfället.

Kunden bör få information om resultatet av utredningen. Om banken konstaterat att det inte förekommit något tekniskt fel och kontohavaren står fast vid sin reklamation bör banken göra en utredning av omständigheterna i övrigt för att så långt som möjligt få händelsen klarlagd. Om banken efter en bedömning av utredningsmaterialet (tekniska förhållanden och övriga omständigheter) avvisar reklamationen bör kontohavaren upplysas om möjligheten att få frågan om betalningsansvar prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.